OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

 

I

DEFINICJE

 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie słowa i wyrażenia należy rozumieć:

 1. adres elektroniczny (adres mailowy, email) – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet;
 2. GO+EAuto – GO+EAuto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231) przy ul. Siewnej 30A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684024, NIP 9452209938, REGON 367612138, której kapitał zakładowy wynosi 6 420 000 PLN w całości opłacony;
 3. Karta ładowania – indywidualna karta wydawana Użytkownikom i przypisana do konta Klienta, która służy do jego poprawnej identyfikacji oraz aktywowania i zatrzymywania procesu ładowania w Punktach ładowania. Karta ładowania nie jest kartą płatniczą.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego i korzysta z usług świadczonych przez GO+EAuto;
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę na świadczenie usług ładowania oraz wskazuje Użytkownika (Użytkowników) uprawnionych do korzystania z usług świadczonych przez GO+EAuto;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z GO+EAuto czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Usługa – usługa ładowania pojazdów elektrycznych w punktach ładowania samochodów elektrycznych, których operatorem jest GO+EAuto
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Klientem a GO+EAuto zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 9. Punkt ładowania – miejsce/miejsca parkingowe wyposażone w urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, których operatorem jest GO+EAuto;
 10. Regulamin – postanowienie niniejszych ogólnych warunków umów o świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych;
 11. Sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych – punkty ładowania samochodów elektrycznych oznaczone logiem GO+EAuto, których operatorem jest GO+EAuto;
 12. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie dostarczone przez GO+EAuto dostępne na stronie internetowej lub w sklepie iOS i Android;
 13. Strona internetowa – strona internetowa GO+EAuto dostępna pod adresem gopluseauto.pl;

 

II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa przepisy porządkowe i zasady korzystania ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych udostępnionych do korzystania przez GO+EAuto sp. z o.o.
 2. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w zakresie części usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również instrukcji korzystania ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych umieszczonej na infrastrukturze technicznej stacji ładowania pojazdów, a także informacji zamieszczonej na stronie internetowej gopluseauto.pl
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej www.gopluseuato.pl.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem.
 6. W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Punktów ładowania, na zasadach wynikających z Regulaminu udostępnia się Kartę ładowania.

 

III

REJESTRACJA KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Poprzez zawarcie umowy GO+EAuto zobowiązuje się udostępnić Klientowi Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych wymaga uprzedniego zarejestrowania Klienta i otrzymania Karty ładowania. Klient jest uprawniony do wskazania podczas rejestracji listy Użytkowników objętych Umową.
 3. Zawarcie umowy odbywa się w siedzibie GO+EAuto oraz wybranych Punktach ładowania i wymaga:
 4. wypełnienia przez Klienta wniosku rejestracyjnego lub zgłoszenia woli zawarcia Umowy oraz o wydanie Karty ładowania,
 5. udzielenia przez Klienta niezbędnych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
 6. akceptacji przez Klienta Regulaminu świadczenia usług przez GO+EAuto,
 7. udostępnienia GO+EAuto możliwości pobierania płatności za Usługę za pomocą karty płatniczej Klienta oraz akceptacji przez Klienta regulaminu płatności operatora płatności bezgotówkowych,
 8. odbioru przez Klienta Karty ładowania.
 9. GO+EAuto zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta lub Użytkownika lub żądania stosownych dokumentów lub wyjaśnień od Klienta, jeżeli podane informacje dotyczące danych Klienta i/lub Użytkownika zawartych we wniosku rejestracyjnym budzą wątpliwości co do ich prawdziwości lub wniosek rejestracyjny nie zawiera wszystkich załączników.
 10. W trakcie zawierania Umowy od Klienta wymaga się podania danych jego karty płatniczej w systemie Visa lub MasterCard. Kompletne dane dotyczące karty płatniczej są przechowywane przez operatora płatności bezgotówkowych oraz przez GO+EAuto. GO+EAuto jest uprawniony do weryfikacji karty płatniczej Klienta. Weryfikacja jest przeprowadzona poprzez obciążenie konta bankowego połączonego z kartą płatniczą Klienta kwotą w wysokości do 50,00 zł. Pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta w terminie 10 dni. Weryfikacja karty płatniczej jest przeprowadzana podczas rejestracji Klienta lub podczas dodawania nowej karty płatniczej.
 11. Podanie danych karty płatniczej dostawcy usług płatniczych przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem GO+EAuto do inicjowania płatności za świadczone Usługi z tej karty płatniczej, zgodnie z obowiązującym cennikiem Usług. Płatności realizowane będą na warunkach i w terminach określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach operatora płatności. Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje prawo do inicjowania przez GO+EAuto wielu transakcji płatniczych zarówno dla kwot stałych, jak i zmiennych (takich w tym przedpłaty, transakcje autoryzacyjne lub weryfikacyjne, transakcje cykliczne).
 12. Klient jest uprawniony do usunięcia danych karty płatniczej u operatora płatności w każdym czasie. Jeżeli nie jest zarejestrowana żadna aktywna karta płatnicza należąca do Klienta, korzystanie z Usługi nie jest możliwe. Usunięcie danych karty jest równoznaczne z cofnięciem upoważnienia, o którym mowa w punkcie 6.
 13. Klient oświadcza, że dane wskazane przez niego przy zawieraniu Umowy są prawidłowe i prawdziwe.
 14. Klient, którego dane osobowe, dane adresowe oraz dane kontaktowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości GO+EAuto jest zobowiązany powiadomić o powyższej zmianie GO+EAuto oraz podać nowe dane. Postanowienia zdania pierwszego maja odpowiednie zastosowanie do osoby Użytkownika.
 15. Klient oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne zgody Użytkowników na wprowadzenie i używanie ich danych osobowych. GO+EAuto jest uprawniony do weryfikowania powyższych zgód poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości e-mail w celu potwierdzenia ich zgody na wykorzystanie ich danych osobowych.
 16. Wydanie Karty ładowania następuje w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Karta ładowania jest wysyłana na adres Klienta wskazany w Umowie.
 17. Z chwilą odbioru przez Użytkownika Karty ładowania dochodzi do zakończenia procedury zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a GO+EAuto, której przedmiotem będzie świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 18. Karta ładowania posiada indywidualny numer umożliwiający dokładną identyfikację Użytkownika. Zabrania się przenoszenia prawa własności Karty ładowania, która stanowi wyłączną własność GO+EAuto. O każdym fakcie zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub innym przypadku utraty Karty ładowania Klient ma obowiązek zawiadomić GO+EAuto drogą elektroniczną przesyłać wiadomość na adres: biuro@gopluseauto.pl. Na wniosek Klienta utracona Karta ładowania może zostać zablokowana na czas określony lub do odwołania. Klient może złożyć do GO+EAuto wniosek o wydanie duplikatu Karty ładowania lub nowej Karty ładowania w miejsce utraconej. Koszt wyrobienia nowej Karty ładowania jest zgodny z obowiązującym cennikiem umieszczonym na Stronie internetowej.
 19. O każdym przypadku podejrzenia, że inna osoba uzyskała nieupoważniony dostęp do Konta klienta i/lub Konta użytkownika, hasła, danych uwierzytelniających lub danych dotyczących płatności, należy niezwłocznie powiadomić GO+EAuto za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: alert@gopluseauto.pl. GO+EAuto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku uzyskania przez osoby trzecie, bez winy po stronie GO+EAuto, dostępu do hasła, danych uwierzytelniających lub danych dotyczących płatności Klienta i/lub Użytkownika.
 20. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody GO+EAuto wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
 21. GO+EAuto może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta i/lub Użytkownika albo dopuszczenie się przez Klienta i/lub Użytkownika działania na szkodę GO+EAuto.

 

IV

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 1. GO+EAuto świadczy Usługę w punktach ładowania po uprzedniej identyfikacji Użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem. Lista lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdzie świadczona jest usługa ładowania, jest dostępna na Stronie internetowej.
 2. Na podstawie Regulaminu GO+EAuto udostępnia Klientowi, następujące usługi związane z Usługą ładowania:
 3. usługi umożliwiające inicjowanie i zakończenie Usług ładowania,
 4. usługi komunikacyjne – w szczególności składanie reklamacji przez Klienta i przesyłanie przez GO+EAuto Klientowi informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.
 5. GO+EAuto zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty ładowania, jeżeli Klient i/lub Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z Regulaminem.

 

V

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Dostęp do Usług jest możliwy wyłącznie na podstawie Karty ładowania.
 2. W celu prawidłowego korzystania z części usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym poniższe warunki techniczne:
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. dostęp do witryn WWW – poprzez przeglądarkę WWW,
 5. włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies,
 6. posiadanie aktywnego konta email,
 7. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną,
 8. w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, akceptowane platformy i wersje systemu dostępne są na Stronie internetowej lub stronach, na których udostępniono aplikację mobilną.
 9. GO+EAuto nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony internetowej. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, GO+EAuto zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia możliwości rejestracji, bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku problemów z komunikacją pomiędzy systemami IT a stacjami ładowania, GO+EAuto zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia usługi na niektórych lub na wszystkich stacjach ładowania.
 10. O ile nie wskazano inaczej, zamieszczone na Stronie internetowej materiały lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści reklamowych, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku przesłania takich treści, GO+EAuto zastrzega sobie prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Klienta i/lub Użytkownika na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 12. Klient zobowiązuje się i gwarantuje, że ładowanie pojazdu elektrycznego na stacji służyć będzie wyłącznie do ładowania pojazdu elektrycznego Klienta zgodnie z instrukcją obsługi stacji ładowania dostępnej na infrastrukturze ładowania oraz w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.

 

VI

PŁATNOŚCI

 

 1. GO+EAuto świadczy odpłatnie Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. GO+EAuto jest uprawniony do wprowadzenia promocyjnych ofert dla wszystkich lub niektórych Klientów, a także zniżek i bezpłatnych programów w poszczególnych Punktach ładowania.
 3. GO+EAuto obciąża Klienta opłatami za Usługę zgodnie z ustalonym cennikiem, który wskazuje ceny brutto oraz inne opłaty i płatności powiązane z Usługą.
 4. Aktualny cennik dla Klientów dostępny jest na Stronie internetowej. Klient akceptuje cennik w trakcie zawierania Umowy oraz przy każdorazowym korzystaniu z Usługi. Klient jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich płatności powstałych w związku z Usługą realizowaną na rzecz wszystkich Użytkowników przypisanych do jego konta.
 5. Cena Usługi jest ustalana na podstawie stawki za 1 kWh zużytej energii elektrycznej w procesie ładownia pojazdu elektrycznego oraz czasu ładowania pojazdu elektrycznego.
 6. Pomiar poboru energii w ramach Usługi, stanowiący podstawę do ustalenia ceny Usługi następuje za pomocą urządzeń pomiarowych określających wolumen przekazywanej energii elektrycznej (w kWh) do pojazdu elektrycznego i oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania tych danych pomiarowych, które są zainstalowane w stacji ładowania przez ich producenta. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, do jakich dochodzić może w trakcie trwania procesu świadczenia Usługi.
 7. Wszystkie płatności za świadczone usługi i opłaty pobierane są przez GO+EAuto z karty płatniczej wskazanej przez Klienta, za pośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych, z którym GO+EAuto ma umowę.
 8. Zapłata z wykorzystaniem karty płatniczej uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora płatności bezgotówkowych i przesłania tej informacji od danego operatora do GO+EAuto. We wszystkich innych przypadkach należną kwotę uznaje się za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu jej na koncie bankowym GO+EAuto.
 9. Pobranie płatności za zrealizowane usługi i inne opłaty zdefiniowane w cenniku będzie następowało po każdej sesji ładowania, a Klient otrzymuje fakturę elektroniczną.
 10. W przypadku nieudanej płatności kartą, GO+EAuto w terminie 72 godzin od momentu zainicjowania pierwszej próby realizacji płatności, podejmie próbę ponownego obciążenia karty. W przypadku, gdy ponowna próba obciążenia karty również okaże się nieskuteczna, GO+EAuto poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając na podany w trakcie rejestracji adres email Klienta wezwanie do zapłaty i rozpoczynając procedurę windykacyjną. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku niedanej próby obciążenia karty płatniczej Klienta, pozostaje on zobowiązany zapewnić bezzwłoczne uregulowanie wszystkich należnych kwot.
 11. Klient ma obowiązek zgłosić do GO+EAuto pisemnie zastrzeżenie co do niezgodności świadczonych Usług w terminie 3 dni od dnia otrzymania faktury. Powyższe reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia GO+EAuto w szczególności o, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. GO+EAuto dokona rozpatrzenia reklamacji zgodnie z pkt. IX Regulaminu. Zgłoszenie przez Klienta pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności świadczonych Usług nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a GO+EAuto.
 12. Niezależnie od postanowień punktów 8 do 10 powyżej, GO+EAuto ma prawo do pobrania z karty płatniczej Klienta kwoty 50 PLN przed każdym uruchomieniem Usługi ładowania poprzez blokadę wskazanych środków na koncie Klienta (preautoryzacja). Pobrana w ten sposób kwota zostanie zaliczona na poczet płatności za usługę ładowania. W przypadku, gdy wartość Usługi będzie wyższa niż pobrana kwota, pozostała część opłaty zostanie pobrana zgodnie z pkt od VI.8 do VI.10 powyżej. W przypadku, gdy wartość Usługi będzie niższa od pobranej kwoty, różnica zostanie zwrócona na wskazaną kartę płatniczą w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. GO+EAuto zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku braku możliwości dokonania preautoryzacji opisanej w niniejszym punkcie, w szczególności w przypadku odmowy ze strony banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą klienta.
 13. Po zakończeniu ładowania Klient otrzymuje informację mailową zawierającą podstawowe dane dotyczące wykonanej Usługi. GO+EAUTO zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymywania wysyłania tych informacji, w szczególności w sytuacji problemów w komunikacji z infrastrukturą ładowania lub do dnia uruchomienia usługi opisanej w punkcie 10.
 14. W przypadku, gdy GO+EAuto uzyska informacją o utracie ważności karty płatniczej Klienta lub jej zastrzeżeniu, GO+EAuto jest uprawnione do zablokowania Karty ładowania i świadczenia Usług na rzecz Klienta do czasu podania przez Klienta danych dotyczących aktywnej karty płatniczej.
 15. W przypadku zaistnienia zaległości w opłatach przekraczających 7 dni, GO+EAuto ma prawo zablokować Klientowi oraz wszystkim Użytkownikom Karty ładowania oraz możliwość korzystania z Usług, do czasu uregulowania wszelkich zaległości.
 16. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i wyraża zgodę na powyższe zasady płatności.

 

VII

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

 1. GO+EAuto może wypowiedzieć umowę z Klientem z istotnych powodów, w szczególności:
 2. przeszkód technicznych w świadczeniu Usług,
 3. nieprzestrzegania przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. zaległości płatniczych przekraczających 14 dni.
 5. Wypowiedzenie umowy przez GO+EAuto następuje na piśmie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może zostać przesłane także drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę (zrezygnować z usług) w każdym momencie – poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o wypowiedzeniu pisemnie – drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: rezygnacja@gopluseauto.pl. W przypadku rezygnacji z usług, Klient winien zwrócić Karty ładowania wydane zgodnie z umową. Z chwilą rezygnacji z usług Klient oraz Użytkownik utraci możliwość korzystania z Usług, jak również dostęp do Aplikacji Mobilnej, Portalu Klienta i  Portalu Użytkownika, które zostaną zablokowane i/lub usunięte.
 7. GO+EAuto może odmówić Klientowi świadczenia usług, w tym zablokować Kartę ładowania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, albo w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

 

VIII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia wniosku rejestracyjnego, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych.
 2. W Punktach ładowania zakazuje się odłączania pojazdów innych Użytkowników, które są w trakcie procesu ładowania.
 3. Klient i/lub Użytkowników powinien zajmować miejsce w Punkcie ładowania tylko przez czas niezbędny do naładowania swojego pojazdu elektrycznego. Przekroczenie czasu wiąże się z dodatkową odpłatnością zgodnie z cennikiem.
 4. Klient i Użytkownik powinien dokonać wszelkich starań celem uniknięcia zagubienia lub kradzieży Karty ładowania oraz nieuprawnionego dostępu do Konta klienta lub Konta użytkownika.
 5. Klient i Użytkownik są zobowiązani postępować zgodnie z Regulaminem, Kartą instrukcji korzystania z Punktów ładowania, która jest dostępna na każdym Punkcie ładowania. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu, Karty instrukcji korzystania z Punktów ładowania wiązać się będzie z odpowiedzialnością odszkodowawczą Klienta.
 6. Klient i/lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody, które spowodował swoim działaniem.
 7. GO+EAuto nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości naładowania pojazdu w sytuacjach, za które GO+EAuto nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w takich sytuacjach w przypadku zajęcia stacji ładowania przez innego Użytkownika, awarii stacji ładowania, awarii aplikacji mobilnej, czasowej dezaktywacji Karty ładowania, jej uszkodzenia lub podczas prac modernizacyjnych. O wszelkich awariach oraz pracach modernizacyjnych GO+EAuto w miarę możliwości zawiadamia na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail.
 8. GO+EAuto nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na Stronie internetowej treści, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta. Zamieszczone na Stronie internetowej treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. GO+EAuto nie ponosi również odpowiedzialności za umieszczone na Stronie materiały osób trzecich oraz za zawartość odnośników do stron zewnętrznych.
 9. GO+EAuto świadczy Usługę w formie, w jakiej istnieje, bez żadnej gwarancji ani innych zobowiązań, w zakresie w jakim pozwala na to prawo. GO+EAuto nie jest zobowiązana, aby Usługa spełniała oczekiwania Klienta i/lub Użytkownika, była zawsze dostępne, w sposób nieprzerwany lub wolny od wad.
 10. GO+EAuto zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta karą. Lista naruszeń wraz z kwotą kary stanowi załącznik do OWU.
 11. W przypadku naruszenia dokonanego przez Użytkownika, który jest objęty umową Klienta, Klient jest odpowiedzialny za każde naruszenie i jest zobowiązany do uiszczenia powyższej kary.
 12. Uprawnienia GO+EAuto do obciążania Klienta karą nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

 

IX

REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do GO+EAuto na adres wskazany w Umowie reklamację dotyczącą kwestii innych niż wskazane w pkt. VI.11, jednakże w terminie nie później niż 10 dni od dnia, w którym Klient lub Użytkownik dowiedział się lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o reklamowanym działaniu GO+EAuto. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Do każdej reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie dokonania reklamowanej Usługi oraz inne dokumenty wskazujące na zasadność reklamacji oraz wskazać przedmiot roszczenia.
 3. GO+EAuto dokona rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt. IX.1 w terminie 14 dni od daty jej wpływu do GO+EAuto. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od Klienta lub Użytkownika, GO+EAuto rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
 4. Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji spełniającej wymagania pkt 1 i 2 powyżej w terminie wskazanym w pkt. IX.1 Regulaminu powoduje utratę uprawnienia do jej zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania należności w pełnej kwocie, która widnieje na fakturze VAT.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest pisemnie listem poleconym wysyłanym na podany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na podany adres elektroniczny email.

 

X

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach świadczonych usług GO+EAuto przetwarza dane osobowe i dane niezbędne do skorzystania z usług. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest GO+EAuto z siedzibą w z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 30A.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Dane osobowe są przekazywane również operatorowi płatności bezgotówkowych w celu rejestracji karty płatniczej i realizacji płatności.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pełna treść klauzuli informacyjnej na stronie: https://www.gopluseauto.pl/rodo

XI

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE KONSUMENTÓW

 

 1. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie wobec umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Klient oświadczając podczas rejestracji, że zawiera umowę z GO+EAuto jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub związanej z jego działalnością zawodową będzie uznawany za Konsumenta.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GO+EAuto przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną.
 4. Rozliczenia za Usługę odbywać się będą według zasad określonych w pkt. VI Regulaminu (Płatności) na podstawie cennika publikowanego na Stronie internetowej.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług udostępnienia infrastruktury ładowania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (zarejestrowania się w systemie udostępnionym przez GO+EAuto) bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować GO+EAuto o odstąpieniu od ww. umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od ww. umowy, dostarczonego przed zawarciem tej umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od ww. umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od ww. umowy przed upływem terminu do odstąpienia od ww. umowy.
 8. Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dokona pierwszej sesji ładowania pojazdu elektrycznego w terminie 14 dni od zarejestrowania w systemie), będzie on zobowiązany do zapłaty GO+EAuto kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował GO+EAuto o odstąpieniu od umowy.
 9. Skorzystanie z prawa odstąpienia, spowoduje zablokowanie wydanej Karty ładowania oraz dostępu do Portalu Klienta i w konsekwencji uniemożliwienie skorzystania z Usług oferowanych przez GO+EAuto.
 10. Konsument może składać wszelkie reklamacje związane z zawartą umową lub świadczoną usługą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX (Reklamacje).
 11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje dotyczące tych możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

 

XII

Zmiana Regulaminu i używania Kart ładowania oraz Umowy

 

 1. Wszelkie zmiany Umowy winny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, pisma, korespondencja i dokumenty związane z Umową, jak również z jej wykonaniem powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim.
 2. GO+EAuto może dokonywać zmian postanowień Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu GO+EAuto poinformuje Klienta o dokonanych zmianach drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta na Portalu Klienta. Niezależnie od powyższego aktualna wersja Regulaminu zostanie umieszczana do pobrania na Stronie internetowej. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian postanowień Regulaminy, powinien rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o zmianach. Brak wypowiedzenia Umowy ze strony Klienta, uważa się za akceptację aktualnych postanowień Regulaminu.
 3. Strony uznają, że zmiana Tabeli Opłat, cennika Usług w zakresie rozszerzenia dostępnego asortymentu w trakcie obowiązywania Umowy, nie stanowi zmiany Warunków lub zmiany Umowy i w konsekwencji nie wymaga zastosowania trybu opisanego w niniejszym punkcie.
 4. GO+EAuto zastrzega prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w cenniku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej, a Klient zostanie o nich poinformowany wybranymi środkami kontaktu.
 5. GO+EAuto informuje, że w związku ze świadczeniem usług nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. GO+EAuto zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie jednostronnych zmian na Stronie internetowej oraz w formularzu rejestracyjnym, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności usług, a także całkowitego wycofania usług.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 roku i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty.